80 illegale kansspel- en weddenschapssites uitgesloten: reëel gevaar voor de consument dreigt desondanks toe te nemen

De private kansspelsector roept de overheid op om een doeltreffende strijd te voeren tegen de illegale markt.

De toevoeging van 86 illegale websites aan de zwarte lijst van de Kansspelcommissie toont nog maar eens aan dat de illegale online kansspelsites welig tieren in België. In het televisiejournaal van VTM gisterenavond werd duidelijk aangetoond dat de zwarte markt van online kansspelen helemaal niet genoeg gecontroleerd door een gebrek aan middelen. De Belgische consument blijft een kwetsbare prooi voor de weinig scrupuleuze uitbaters van illegale buitenlandse kansspelsites die zich niet aan de wettelijke of ethische regels onderwerpen. BAGO, de Belgische vereniging van kansspeloperatoren, wil een bijdrage leveren aan de strijd tegen de illegale markt en, in overleg met de overheid, de bescherming van de speler en van kwetsbare groepen versterken. De regelgeving die momenteel binnen de regering wordt besproken zou de volgende jaren echter kunnen leiden tot een exponentiële groei van de illegale kansspelsites.

De BAGO-leden zijn verheugd over de beslissing van de Kansspelcommissie om 86 illegale kansspelsites uit te sluiten. Zelfs als die laatsten aan haar zwarte lijst worden toegevoegd, toont de beslissing van de regelgever echter aan hoezeer het illegale aanbod welig blijft tieren op internet en dat het onmogelijk is om de zwarte markt van de online kansspelen volledig uit te roeien. Hoewel een complete uitroeiing onmogelijk is, is de privésector van mening dat de controle op het illegale aanbod sterk moet geïntensiveerd worden. Het wordt tijd dat de Commissie, waarvan het functioneren door privé operators wordt gefinancierd, haar fondsen in hun totaliteit kan gebruiken in de strijd tegen de illegale markt en problematisch spelgedrag.

Zal 50 % van de Belgische spelers over 5 jaar actief zijn op illegale websites?

België geldt internationaal en onder meer door Zwitserland als voorbeeld, door een beperkte zwarte markt van de online kansspelen met ongeveer 15% van de Belgische spelers die illegale kansspelsites bezoeken. Hoewel dit cijfer zich de laatste jaren heeft gestabiliseerd dankzij het aanbod van de legale kansspeloperatoren zullen sommige maatregelen die de federale regering momenteel overweegt, meer bepaald betreffende een reclameverbod voor de legale kansspelsites en de introductie van verplichte spelmoderatoren, als catastrofaal gevolg hebben dat dit marktaandeel over 5 jaar tot 50% zal groeien. Een enorme achteruitgang die nadelig zal zijn voor zowel de speler, als de Staat en de ondernemingen die een wettelijk kansspelaanbod aanbieden.

Hoewel de regering denkt de consument te beschermen door een verbod op reclame in te voeren voor de wettelijke kansspelen die zij zelf heeft goedgekeurd, zal ze daarmee de gemiddelde speler ook verhinderen om na te gaan welke sites legaal en dus ethisch, veilig en verantwoord zijn. Door bovenop dit verbod ook nog verplichte spelmoderatoren op te leggen terwijl landen zoals Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk de mogelijkheid tot zelfbeperking voor volwassen en geïnformeerde spelers vooropstellen, zal de consument in de armen van illegale sites geduwd worden die niet gelimiteerd zijn, niet gecontroleerd worden, een onverantwoord speelgedrag in de hand werken en door gewetenloze exploitanten worden uitgebaat. Absurd is dat de voorgestelde maatregelen van de regering de legale sector zwaar zullen treffen, maar helemaal geen impact zullen hebben op illegale sites die, de voorkeur genieten ten opzichte van officiële sites, hun praktijken zullen verderzetten alsof er niets gebeurd is.

Een klap voor de economische gezondheid van België

De plannen die momenteel ter discussie liggen zullen overigens ook in verschillende andere opzichten contraproductief blijken. In de eerste plaats kan gevreesd worden voor een negatieve impact op de werkgelegenheid in België, zowel onder de lokale ondernemingen in de legale online kansspelen, als in de beroepen die gelinkt zijn aan de nieuwe technologieën voor wie deze nichesector, die streng gecontroleerd wordt, een formidabel laboratorium betekent. Zo zouden meerdere honderden banen van de 12.400 rechtstreekse en onrechtstreekse banen die de kansspelsector vandaag vertegenwoordigt, verloren kunnen gaan. Anderzijds heeft het audit bureau PwC het verlies aan belastinginkomsten voor de Staat op zeker 200 miljoen euro overheen de volgende 5 jaar geraamd indien de wetgeving wordt goedgekeurd. Een kostelijk risico dat de primordiale bescherming van de Belgische consument niets zal opleveren.

Een dam opwerpen tegen de zwarte markt en verantwoord spelgedrag stimuleren

De belangrijkste in België erkende operatoren steunen de inspanningen van de overheid en van de regelgever om de kwetsbare groepen en vooral de jeugd te beschermen. De beslissingen van de overheid mogen echter niet de primordiale en noodzakelijke rol van een geloofwaardig productaanbod en van zijn reclame tenietdoen om te beletten dat spelers zich tot het illegale aanbod richten. BAGO roept de overheid dan ook op om na te denken over maatregelen die specifiek gericht zijn tot de kwetsbare groepen, en die dus een grotere positieve impact hebben die de gemeenschap verwacht, terwijl ondoordachte collaterale gevolgen worden vermeden. Als vereniging die zes grote uitbaters van fysieke en online kansspelen vertegenwoordigt, herinnert BAGO eraan dat zij ter beschikking blijft van de overheid om constructief bij te dragen aan een betere en efficiëntere bescherming van de consument.