Strikt verbod op cumul van online licenties is nefast voor consumentenbescherming

Wetsvoorstel maakt identificeren en voorkomen van problematisch spelgedrag onmogelijk

Een wetsvoorstel dat aanstaande woensdag op de agenda staat van de Commissie Justitie in de Kamer, dreigt het opvolgen van spelersgedrag onmogelijk te maken. Het strikte cumulverbod dat voorgesteld wordt is onnodig en onwenselijk, stelt BAGO, de Belgische beroepsvereniging van kansspeloperatoren.

Op woensdag 9 februari zal de Commissie voor Justitie van de Kamer zich buigen over het wetsvoorstel van Kamerlid Stefaan Van Hecke met betrekking tot kansspelen en de hierop door de meerderheid aangebrachte amendementen. Het wetsvoorstel introduceert een aantal maatregelen die effectief zullen bijdragen tot een betere bescherming van de consument en kwetsbare bevolkingsgroepen. Zo worden de zogenaamde 3.3. automaten gebannen en zullen sportweddenschappen in krantenwinkels onderhevig worden aan het EPIS-systeem en enkel toegankelijk zijn na een e-ID controle.

“Als beroepsvereniging van kansspeloperatoren, die een verantwoord kansspelbeleid bepleiten, steunen wij elk wetgevend initiatief dat ertoe strekt om de consument en kwetsbare bevolkingsgroepen maximaal te beschermen tegen de gevaren van problematisch spelgedrag”, stelt BAGO-voorzitter Tom De Clercq.

Problematisch spelgedrag opsporen en aanpakken wordt onmogelijk gemaakt

BAGO waarschuwt echter dat het wetsvoorstel ook een maatregel bevat die een ernstige bedreiging vormt voor de consumentenbescherming. De meerderheid wil namelijk een strikt cumulverbod invoeren op online licenties. Het wetsvoorstel introduceert daarbij 4 verbodsbepalingen, met name:

  1. Een verbod om meerdere types kansspelen online aan te beiden via dezelfde domeinnaam en bijhorende URL’s;
  2. Een verbod op doorverwijzingen van spelers naar kansspelen van een andere klasse;
  3. Een verbod om eenzelfde spelersaccount te gebruiken, met het oog op deelname aan verschillende klassen kansspelen die aangeboden worden door eenzelfde operator; en,
  4. Een verbod om transacties te voeren tussen verschillende spelersrekeningen.

“Naast het feit dat deze vier verboden uitgaan van een foutieve lezing van de bestaande rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, is zo’n strikt cumulverbod uiterst nefast voor de speler en de overheid”, stelt BAGO-ondervoorzitter Emmanuel Mewissen. “Concreet zou dit betekenen dat een speler die met verschillende types kansspelen (Casino, Kansspeelhal, Sportweddenschappen) wil spelen bij eenzelfde operator, verplicht wordt om telkens een aparte spelersrekening te openen., die volledig los staat van zijn andere spelersrekeningen. Niet alleen de speler verliest hiermee het overzicht over zijn eigen bestedingspatroon en budget. Ook de operator dreigt het overzicht te verliezen.”

Verscheidene operatoren zetten nochtans fors in op het aan de hand van AI-monitoren van spelersgedrag, zodat ze risicovol gedrag tijdig kunnen identificeren en de betrokken spelers kunnen waarschuwen en oplossingen aanreiken. BAGO pleit er al langer voor dat de overheid zo’n monitoring aan alle operatoren oplegt en in een zorgplicht verankert. Met dit wetsvoorstel wordt dit echter onmogelijk gemaakt.

“De frequentie en de verandering in spelgedrag zijn twee uiterst belangrijke indicatoren om potentieel problematisch gedrag tijdig op te sporen. Elke vorm van splitsing van spelersrekeningen zal de toepassing van deze twee cruciale indicatoren sterk verhinderen”, voegt Dennis Mariën, Bestuurslid van BAGO toe.

Ook de overheid schiet zich hiermee in de voet”, Massimo Menegalli, Bestuurslid van BAGO. “Ze ontzegt zich namelijk de mogelijkheid om, door middel van wetenschappelijk onderzoek op geaggregeerde spelersdata, een beter inzicht te krijgen in problematisch spelgedrag en waar nodig preventieve maatregelen uit te vaardigen.”

Zowel de regering, de Kansspelcommissie als de legale operatoren zijn het er nochtans over eens dat wetenschappelijk onderzoek essentieel is om een doeltreffend kansspelbeleid uit te werken.

Nefast voor kanalisatie en strijd tegen witwaspraktijken

BAGO wijst er eveneens op dat een strikt cumulverbod ertoe zal leiden dat meer spelers hun toevlucht zullen zoeken tot illegale kansspeloperatoren, die wel ongehinderd meerdere producten zullen blijven aanbieden en geen enkele garantie op spelersbescherming bieden, wel integendeel. Uit een recente studie van de UGent bij jongvolwassenen blijkt hoe aanwezig die illegale aanbieders nu al zijn. De gokreclame waarmee jongvolwassenen geconfronteerd worden, is voor 1/3de afkomstig van illegale operatoren.

“Net om die reden en vanuit de bezorgdheid voor spelersbescherming besliste de Nederlandse wetgever recent net géén cumulverbod in te voeren en geldt er dat de operator kansspelen van verschillende aard kan aanbieden onder één account, één portefeuille en één gecentraliseerd overzicht”, zegt Alexis Murphy, Bestuurslid van BAGO.

BAGO benadrukt dat deze maatregel ook ernstige gevolgen kan hebben voor de strijd tegen het witwassen van geld. De wetgeving vereist immers een holistische benadering, op zowel spelers- als productniveau. Een opsplitsing van de portefeuille per product maakt het opsporen van verdachte transacties veel moeilijker.

Ten slotte wil BAGO er ook op wijzen dat een groei van de illegale operatoren ook als gevolg zal hebben dat de overheid aanzienlijke inkomsten zal mislopen.

Zorgplicht invoeren is beste garantie op spelersbescherming

BAGO roept de commissieleden op om dit strikte cumulverbod alsnog niet in te voeren en is bereid om constructieve voorstellen te formuleren die een bijkomende bescherming bieden voor spelers die met verschillende kansspeltypes wensen te spelen op verschillende websites. BAGO pleit in deze voor regulering in plaats van verbodsbepalingen.

Tegelijkertijd stelt BAGO voor om een zorgplicht in te voeren, waarbij alle legale kansspeloperatoren onder meer verplicht worden om hun spelers op te volgen en te waarschuwen voor risicovol gedrag, preventieve maatregelen te nemen en hun preventiegegevens te delen met de Kansspelcommissie.