Omzetdaling van 17% voor de Belgische kansspelsector in 2020

1 speler op 5 actief op illegale websites, bevestigt jaarrapport Kansspelcommissie

Uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de Kansspelcommissie (KSC) blijkt dat de COVID-pandemie de Belgische Kansspelsector in 2020 hard heeft getroffen. De Gross Gaming Revenu (het verschil tussen het totaal van de inzetten en de uitbetaalde winsten) ) daalde met 200 miljoen euro. De fysieke kansspelinrichtingen bleven de helft van het jaar gesloten en kenden een daling van hun omzet met net geen 50%. Net zoals in andere economische sectoren, trok de consument (deels) online.  De Kansspelcommissie stelt echter ook vast dat  1 speler op 5 op illegale websites speelt, wat ernstige vragen oproept met betrekking tot de veiligheid van deze spelers. BAGO roept de overheid dan ook op om hard op te treden tegen illegale operatoren en een kanalisatiebeleid te voeren dat de speler naar een legaal aanbod voert dat aan de strengste veiligheidseisen beantwoordt.

FYSIEKE KANSPELINRICHTINGEN ERNSTIG GETROFFEN

Uit het jaarrapport 2021 van de Kansspelcommissie blijkt dat de COVID-pandemie een grote impact heeft gehad op de Belgische kansspelsector. Over de periode 2020-2021 moesten de casino’s, kansspelhallen en wedkantoren zowat de helft van de tijd gesloten blijven. Net zoals in andere economische sectoren, zorgde de pandemie voor een versnelling van de trend om online actief te worden. De omzet van de online activiteiten steeg daarom in 2020 met 28%, maar niet in die mate dat het de verliezen in de fysieke kansspelactiviteiten kon compenseren. De Kansspelcommissie stelt dan ook een daling van 17,81% van de Gross Gaming Revenu (GGR) vast voor de gehele sector.  BAGO vraagt de overheid om extra aandacht te besteden aan de economische leefbaarheid van de fysieke kansspelinrichtingen, die noodzakelijk zijn om de speler een veilige en gecontroleerde speelomgeving te bieden.

1 SPELER OP 5 GOKT ILLEGAAL

Het jaarverslag van de KSC bevat voor het eerst ook een inschatting van het illegale online aanbod in België. Zo blijkt dat ongeveer 20% van de Belgische spelers deelneemt aan kansspelen op illegale websites, vaak zonder het zelf te beseffen. De KSC waarschuwt voor de ernstige risico’s die daaraan verbonden zijn: geen uitbetalingsgarantie, geen beperking van de speellimieten en geen leeftijdscontrole van (te) jonge spelers. De aanwezigheid van die illegale operatoren werd reeds aan het licht gebracht door een bevraging van de UGent (LINK), waaruit bleek dat 1 online kansspeladverteerder op 3 illegaal is in België.

BAGO erkent dat de Kansspelcommissie ernstige stappen vooruit heeft gezet in de strijd tegen illegale operatoren, door actiever op te treden tegen de illegale websites en door de consument bewust te maken van de gevaren. Tegelijkertijd kaart de beroepsvereniging aan dat die inspanningen voor niks zullen zijn, als er een reclameverbod komt voor legale kansspelen, zoals voorgesteld door Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne. Want in dat geval zal de consument alleen nog reclame van illegale operatoren zien (meer info: LINK).

DE SPELER KANALISEREN NAAR EEN STEEDS VEILIGER AANBOD

De federale regering en de Kamer lanceerden recent verscheidene initiatieven om de legale kansspelsector strenger te reguleren. BAGO steunt de meeste van deze initiatieven, omdat ze bijdragen tot een betere consumentenbescherming. BAGO betreurt echter dat men op basis van foutieve cijfers en interpretaties (zie bijlage), ook 2 maatregelen wil doorvoeren die niet bijdragen tot een betere bescherming, integendeel. Het gaat concreet om een radicaal reclameverbod en een verbod op eengemaakte spelersrekeningen (het zogenaamde strikte cumulverbod). Volgens Sciensano loopt zo’n 0,2 tot 0,9% van de bevolking een risico op kansspelverslaving (bron: gezondheidsenquête Sciensano, 2018).

“Een relatief laag percentage, als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de prevalentie van problematisch alcoholgebruik (5,9%), maar uiteraard is elke gokverslaafde er één teveel”, benadrukt BAGO-voorzitter Tom De Clercq.

Daarom pleit BAGO er zelf al geruime tijd voor om de kansspelwetgeving op twee belangrijke aspecten aan te passen:

  • Een Een beperking van het reclame-aanbod, zonder de kanalisatiefunctie van de legale operatoren te hinderen. BAGO is het met overheid eens dat er in de afgelopen jaren een overaanbod aan reclame voor kansspelen was. Een inperking is noodzakelijk. Zo’n inperking mag echter niet ten koste gaan van de kanalisatiedoelstelling van de overheid. Voor BAGO moeten de legale kansspeloperatoren zich kenbaar kunnen blijven maken op de plaatsen waar ook de illegale operatoren aanwezig zijn, met name online en in de sportwereld.  “Het zou van weinig inzicht getuigen als je het legale aanbod verbiedt om zich kenbaar te maken op plaatsen waarvan je weet dat het illegale aanbod er welig tiert”, stelt Emmanuel Mewissen, Ondervoorzitter van BAGO.

  • Een versterking van het preventiebeleid door een zorgplicht op te leggen. Nieuwe technologieën en de aggregatie van gegevens maken het vandaag mogelijk om risicovol gedrag op te sporen. Verscheiden operatoren doen het al. BAGO wil die praktijken nu wettelijk laten verankeren, zodat alle legale operatoren een zogenaamde zorgplicht krijgen. De operator zou dan het spelgedrag van zijn spelers moeten monitoren, de spelers proactief informeren over wijzigend gedrag en hen de mogelijkheid bieden om zichzelf limieten op te leggen. Zo’n zorgplicht valt echter moeilijk te implementeren als de overheid tegelijkertijd een strikt cumulverbod invoert, stelt BAGO. Een wetsvoorstel dat momenteel op de agenda van de Kamercommissie Justitie staat, wil namelijk de speler verplichten om voor elk type kansspel dat hij wil spelen bij eenzelfde operator, een aparte spelersrekening te openen. Het spreekt voor zich dat elke vorm van splitsing van spelersrekeningen de waarneming van indicatoren, zoals frequentie en gedragsveranderingen, aanzienlijk bemoeilijkt. De Kansspelcommissie heeft daar ook voor gewaarschuwd door in haar advies te stellen dat “(…) een absoluut cumulverbod onbedoelde effecten kan hebben voor de bescherming van de speler”. De indiener van het wetsvoorstel lijkt dit advies echter naast zich neer te willen leggen. (meer info : LINK)